Ras Tanura:     CLASS OF 1987

then

 

ransom-86.jpg (11811 bytes) reyes-86.jpg (11945 bytes)
Kristi Ransom Mike Reyes

 

    back.gif (2497 bytes)     now.jpg (1567 bytes)    forward.gif (2507 bytes)